Hodowle

System utrzymania zwierząt to jeden z najważniejszych elementów decydujących o dobrostanie zwierząt gospodarskich. Uwzględnia się w nim warunki bytowania bydła, ochronę środowiska naturalnego, a także warunki pracy obsługującego personelu.

Najbardziej zbliżonym do naturalnego bytowania zwierząt jest  pastwiskowy system utrzymania. Zazwyczaj stosowany jest w rejonach, gdzie bydło może przebywać tam przez cały rok lub większość czasu. Wyróżniamy również utrzymanie pastwiskowo-oborowe, w którym zwierzęta więcej czasu w ciągu roku przebywają w oborach niż na pastwisku. Ostatni system utrzymania to utrzymanie oborowe, gdzie zwierzęta przez cały rok bytują w oborze.

W calej Europie mamy różne krowy i różne hodowle.

Reblog this post [with Zemanta]

Zostaw odpowiedź