Wpisy z tagiem ‘jaja’

Co mówią statystyki

Poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych w 2011 roku prezentuje się następująco:

  • żywiec rzeźny ogółem – 5284,5 tys. ton, tj. o 1,5% więcej niż przed rokiem,
  • mleko – 12052,2 mln litrów, tj. o 1,1% więcej niż w 2010 roku,
  • jaja kurze –10373  mln sztuk, tj. o 6,8%  mniej niż przed rokiem.

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 342,2 kg, a mleka 780 litrów wobec odpowiednio 335,8 kg oraz 769l w 2010 roku.  W  2011 roku  przeciętna  roczna  wydajność  mleka  od  1  krowy  wyniosła 4618 litrów i w stosunku do  2010 roku wzrosła o 2,9%  (o 131 litrów),  nieśność  kur zmniejszyła się w skali roku o 7% i wyniosła 211 sztuk jaj od 1 kury nioski, a wydajność wełny od 1 owcy zwiększyła się do poziomu 3,4 kg, tj. o 25,9%.

Żywiec rzeźny

    W  2011 roku wyprodukowano  5284,5 tys. ton  żywca rzeźnego ogółem, o 79,1 tys. ton, tj. o 1,5% więcej niż w 2010 roku. W przeliczeniu  na wagę mięsa (tzw.  waga bita ciepła tj.po przeliczeniu wagi  żywej zwierząt rzeźnych przez odpowiednie dla każdego gatunku współczynniki określające wydajność poubojową i produkcję podrobów.)  produkcja ogółem wyniosła 3965,4 tys. ton i była wyższa od uzyskanej w poprzednim roku o 56,5 tys. ton, tj. o 1,4%.

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2011 r. 4685,5 tys. ton żywca, tj. o 106,9 tys. ton (o 2,3% więcej) niż w 2010 r. Produkcja  żywca z tych gospodarstw stanowiła 88,7% produkcji krajowej.

Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2011 roku według gatunków wyniosła:

  • wołowego – 751,2 tys. ton (o 1,1% więcej niż w 2010 r.),
  • cielęcego – 46,8 tys. ton (o 15,4% mniej  „    ),
  • wieprzowego – 2405,1 tys. ton (o 0,7% więcej  „    ),
  • baraniego – 3,6 tys. ton (o 7,6% mniej  „    ),
  • końskiego – 33,6 tys. ton (o 10,6% mniej  „     ),
  • drobiowego – 2037,9 tys. ton (o 3,4% więcej niż w 2010 roku).

W 2011 roku w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł, w porównaniu z rokiem 2010, udział żywca drobiowego o (0,7 pkt proc.), natomiast zmniejszył się udział żywca 3 wieprzowego o (0,4 pkt proc.) i zmniejszyły się udziały  żywca wołowego, cielęcego i końskiego o (0,1 pkt proc.) Udział pozostałych gatunków  żywca rzeźnego baraniego i pozostałego kształtował się na poziomie sprzed roku.

W przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej produkcji żywca rzeźnego ogółem charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (20,4%), mazowieckie (13,8%), łódzkie (8,6%) i kujawsko-pomorskie (7,5%). Najniższy udział w ogólnokrajowej produkcji  żywca rzeźnego miały województwa: podkarpackie (2%), dolnośląskie (2,4%) i świętokrzyskie (2,9%).

Najwyższą produkcją żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych, przy notowanej średnio dla kraju (342,2 kg), charakteryzowało się 7 województw: wielkopolskie (601,3 kg),  łódzkie (457,9 kg),   śląskie (450,7 kg),   pomorskie (415,9 kg),  kujawsko-pomorskie (376,8 kg), mazowieckie  (352,2 kg) i warmińsko-mazurskie (346,8 kg). Najniższą w kraju produkcję żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych odnotowano w województwach: dolnośląskim (131,7 kg), podkarpackim (155,8 kg) i lubelskim (235,7 kg).

Mleko

W 2011 roku krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 12052,2 mln litrów i była wyższa od uzyskanej w 2010 roku o 131,1 mln litrów, tj. o 1,1%. Wzrost rocznej produkcji mleka był wynikiem zwiększenia wydajności mleka od 1 krowy o 2,9%  z 4487 litrów  w 2010 r. do 4618 litrów  w 2011 r.  Średnioroczne  stany krów zmniejszyły się o 46,6  tys. szt (o 1,8%).

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2011 roku.  11183 mln litrów mleka (o 1% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 92,8 % krajowej produkcji.  W 2011 roku produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 780 litrów, tj. o 1,4% więcej niż w 2010 roku.

W przekroju terytorialnym , w 2011, najwyższym udziałem w ogólnokrajowej produkcji mleka krowiego charakteryzowały się województwa: mazowieckie (22%), podlaskie (18,2%), wielkopolskie (12,2%),  łódzkie (7,9%), a najmniejszym województwa: lubuskie (1%), dolnośląskie i zachodniopomorskie (1,5%).

Wyższą produkcję mleka na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla  kraju (780 l),  odnotowano  w  6  województwach: podlaskim (2067 l),   mazowieckim  (1280 l),   łódzkim  (959 l),  warmińsko-mazurskim (895 l),  wielkopolskim (824 l) i kujawsko-pomorskim (822 l). Najniższą produkcją mleka na jednostkę powierzchni charakteryzowały się województwa: dolnośląskie (192 l),  zachodniopomorskie (204 l) i lubuskie (242 l).

Wełna

Produkcja wełny owczej niepranej w 2011 r. wyniosła 775 ton i w porównaniu z 2010 r. zwiększyła się o 155  ton, tj. o 25%. Wzrost krajowej produkcji wełny był wynikiem zwiększenia rocznej wydajności wełny od 1 owcy o 25,9% do poziomu 3,4 kg.  Średnioroczne pogłowie owiec obniżyło się o 6,2 tys. sztuk, tj. o 2,7%.

W   gospodarstwach   indywidualnych   wyprodukowano   w 2011 r.  731 ton wełny  (o 29,2% więcej  niż w roku poprzednim), co stanowiło 94,3% całej produkcji krajowej.

W  2011 r.  produkcja wełny w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 5 kg, tj. o 25% więcej niż w 2010 r.

W 2011 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej produkcji wełny charakteryzowały się województwa:  małopolskie (33,4%), wielkopolskie (14,9%), kujawsko-pomorskie (6,8%), lubelskie (6,6%), łódzkie (6,3%) i podlaskie (6,2%), a najmniejszym województwa: świętokrzyskie (0,6%) i opolskie (0,9%).

Wyższą produkcję wełny na 100 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla kraju (5 kg), odnotowano w 5 województwach: małopolskim (37,9 kg), wielkopolskim (6,4 kg), podkarpackim (5,9 kg), pomorskim (5,1 kg) i kujawsko-pomorskim (5 kg). Najniższą produkcją wełny na 100 ha użytków rolnych charakteryzowały się województwa: mazowieckie (0,8 kg), świętokrzyskie (0,9 kg) i zachodniopomorskie (1 kg).

Jaja

Produkcja jaj kurzych w 2011 roku (konsumpcyjnych i wylęgowych –  łącznie)  wyniosła 10372,5 mln sztuk i była niższa od uzyskanej w 2010 roku o 751,5 mln sztuk (o 6,8%). Spadek krajowej produkcji jaj związany był przede wszystkim ze zmniejszeniem w skali roku wydajności jaj od 1 kury nioski o 7%, tj. z 227 jaj w 2010 r. do 211 jaj w roku 2011.

Średnioroczne pogłowie kur niosek zwiększyło się o 168,7 tys. szt,  tj. o 0,3%. Gospodarstwa  indywidualne wyprodukowały w 2011 r. 8848,1 mln sztuk jaj kurzych (o 4,1%  więcej niż w roku poprzednim), co stanowiło 85,3% całej produkcji krajowej.

W 2011 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 672 sztuk, tj. o 6,4% mniej niż w 2010 r.  W 2011 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej produkcji jaj kurzych charakteryzowały się województwa:  wielkopolskie (32,9%) i mazowieckie (13,9%), a najmniejszym województwa: warmińsko-mazurskie (1,6%),  opolskie (1,7%),  świętokrzyskie (2%) i podlaskie (2,1%),.

Wyższą produkcję jaj na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla kraju  (672 szt),  odnotowano  w  5 województwach: wielkopolskim  (1908 szt), śląskim (1788 szt), małopolskim (793 szt), lubuskim (781 szt) i mazowieckim (695 szt).   Najniższą produkcją jaj na 1 ha użytków rolnych  charakteryzowały się województwa: warmińskomazurskie  (159 szt) i podlaskie (207 szt).

Produkcja żywca rzeźnego, mleka, jaj kurzych w 2011 roku, zestawienie danych wg województw:

Podsumowując, w województwie wielkopolskim w 2011 roku uzyskano największą ilość żywca rzeźnego, jednak jest to o 4,7% mniej niż w roku poprzednim. Z kolei najniższą wartość żywca uzyskano w województwie podkarpackim i w stosunku do roku 2010 jest to o 10,2% również mniej. Rekordową wartość procentową w produkcji żywca w stosunku do 2010 uzyskało województwo lubuskie, z wynikiem o 20,7% większym.

Produkcja mleka w 2011 największa była w województwie mazowieckim, jednak było to o 4,4% mniej niż w roku 2010. Najniższą ilość litrów mleka zanotowano w województwie lubuskim, chociaż w stosunku do poprzedniego roku było to o 9,7% więcej. Procentowo największy wzrost w stosunku do poprzedniego roku uzyskało województwo podlaskie (11,6%), a najmniejsze  w opolskim (produkcja mniejsza o 11,4%).

Odnośnie produkcji jaj, wynika iż w województwie wielkopolskim uzyskano najwięcej sztuk, jednak jest to o 12,2% mniej niż w zeszłym 2010 roku. Najmniejszą ilość sztuk uzyskano w warmińsko-mazurskim, ale jest to o 6,5% więcej niż w zeszłym roku. Największy spadek procentowy uzyskało województwo opolskie, aż o 24,1%, a największy województwo lubuskie z wynikiem 48,1% większym niż w 2010 roku.

Niemniej jednak, zarówno produkcja żywca i mleka w skali całego kraju wykazała wzrost w stosunku do 2010 roku o ponad 1%(żywiec – 1,5%, mleko – 1,1%). Natomiast w przypadku jaj, produkcja spadła o 6,8%.

Zestawienie danych przedstawiam graficznie za pomocą wykresów, osobno dla poszczególnych produktów (mleko, żywiec, jaja) oraz zbiorczo:

Źródło: GUS